Nhân dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Sư phạm Ngữ Văn, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới hoạt động đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Ngữ Văn đáp ứng mô hình giáo dục phát triển năng lực".

1. Mục tiêu hội thảo

     Hội thảo là diễn đàn cho các nhà khoa học, các học giả, các chuyên gia, các nhà quản lý và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu, dạy học Ngữ Văn và đào tạo/bồi dưỡng giáo viên Ngữ Văn ứng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

2. Nội dung hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung chính sau:

- Một số hướng nghiên cứu Ngữ Văn hiện nay;

- Kinh nghiệm bồi dưỡng và đào tạo giáo viên Ngữ Văn;

- Dạy học Ngữ Văn ở các bậc học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;

- Phát triển chương trình đào tạo giáo viên Ngữ Văn ở bậc đại học đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

3. Thời gian và địa điểm

- Thời gian:    Sáng thứ Năm, ngày 19 tháng 9 năm 2019

- Địa điểm:     Hội trường Tầng 8 – Nhà Điều hành

Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

4. Ban Tổ chức và Ban Chương trình

Ban Tổ chức:             GS.TS. Đinh Xuân Khoa        (Trưởng ban)

PGS.TS. Trần Vũ Tài                         (Phó Trưởng ban)

TS. Lê Thị Sao Chi                 (Phó Trưởng ban),

Ban Chương trình: TS. Lê Thị Hồ Quang                (Trưởng ban)

PGS.TS. Phan Huy Dũng        (Phó Trưởng ban)

TS. Lê Thanh Nga                  (Phó Trưởng ban)

5. Thể lệ gửi bài tham gia hội thảo

     Bài viết tham dự hội thảo được định dạng thống nhất: Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, trên khổ giấy A4 (210mm x 297mm) kể cả hình vẽ. bảng biểu và tài liệu tham khảo. Lề trên: 20mm, lề dưới: 20mm, lề trái: 35mm, lề phải: 25mm. Giãn dòng 1,3. Bố cục của bài viết theo mẫu gửi kèm: TẢI VỀ TẠI ĐÂY!

    Phiếu đang ký Hội thảo:

6. Thời hạn gửi báo cáo và đăng ký tham dự: phieu_dang_ky_hoi_thao_kh.doc

Thời hạn đăng ký tham dự:                Trước ngày 10/8/2019.

Thời hạn gửi toàn văn báo cáo:          Trước ngày 15/8/2019.

     Đại biểu tham dự Hội thảo gửi phiếu đăng ký và báo cáo về Ban tổ chức địa chỉ email: khoanguvandhv@gmail.com, hoặc trực tiếp theo địa chỉ: TS. Lê Hồ Quang, Viện Sư phạm Xã hội, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An); Điện thoại: 0912.825056.

Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời tới các đại biểu đăng ký tham dự Hội thảo.

Trân trọng thông báo./.