Nhằm tích cực hưởng ứng chương trình công tác tháng 5 và chào mừng 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), Tổ Bộ môn Phương pháp giảng dạy Chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức seminar khoa học: “Quán triệt những quan điểm Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong tình hình mới”.

Người trình bày: TS. Bùi Thị Cần

Nội dung bài báo cáo tập trung phân tích 2 nội dung: Những quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức của Đảng cầm quyền và một số giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng của Đảng cầm quyền ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đảng cầm quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh là một đảng luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, vì nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng đạo đức của đảng gắn liền với xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Nội dung báo cáo cũng đã nêu lên một số biện pháp xây dựng đạo đức đảng cầm quyền trong tình hình mới: Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận chính trị; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng đạo đức đảng cầm quyền; Chú trọng giáo dục các chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên; Tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe TS. Bùi Thị Cần trình bày báo cáo, các thành viên của tổ bộ môn đã có những ý kiến đóng góp, phát biểu về những nội dung liên quan. Th.S Hoàng Thị Nga cho ý kiến về một số điểm nổi bật trong thực trạng giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường đại học hiện nay, trong đó có vấn đề quan điểm về đạo đức của đảng cầm quyền. Qua đó cần phát huy, nâng cao ý thức, trách nhiệm của sinh viên đối với việc rèn luyện đạo đức cách mạng và xây dựng đạo đức đảng cầm quyền trong giai đoạn hiện nay.

Sinh viên Trần Thị Nga phát biểu ý kiến về thực trạng đạo đức, lối sống của sinh viên và thực trạng nhiều bạn sinh viên có biểu hiện thiếu tinh thần tự giác học tập, rèn luyện tự học, chưa có ý thức cao trong việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức hoặc còn chưa thực sự chú tâm đến học các môn học lý luận chính trị, hoặc vấn đề phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam... 

Buổi seminar còn nghe thêm nhiều ý kiến khác của các thành viên Tổ Bộ môn thảo luận, bổ sung vào nội dung báo cáo nhằm đưa những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học các quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của Đảng, nâng cao đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong tình hình mới.

Tin, bài và ảnh: Th.S Nguyễn Thị Kim Thi