BCH Chi bộ cán bộ

Nguyễn Thị Thanh Hiếu
Nguyễn Văn Tuấn
Trần Vũ Tài