Bộ môn Lịch sử Việt Nam

Mai Phương Ngọc
Nguyễn Quang Hồng
Trần Vũ Tài
Dương Thị Thanh Hải
Mai Thị Thanh Nga
Đậu Đức Anh