Bộ môn Lịch sử thế giới

Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Công Khanh
Phạm Ngọc Tân
Lê Thế Cường
Hoàng Thị Hải Yến
Tôn Nữ Hải Yến