Hội đồng Viện

Trần Vũ Tài
Lê Thị Sao Chi
Nguyễn Thị Khánh Chi
Nguyễn Thị Trang Thanh
Nguyễn Thị Hoài
Hoàng Phan Hải Yến
Nguyễn Thị Việt Hà
Lê Thế Cường
Nguyễn Văn Tuấn
Phan Huy Dũng
Nguyễn Văn Hạnh
Lê Thị Hồ Quang
Bùi Thị Cần
Trần Viết Thụ
Mai Phương Ngọc