Bộ môn Lý luận và phương pháp giảng dạy Ngữ Văn

Lê Thị Hồ Quang
Phan Huy Dũng
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Đặng Hoàng Oanh
Nguyễn Văn Tứ