Bộ môn Lý luận và phương pháp giảng dạy Lịch sử

Trần Viết Thụ
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Duyên
Đặng Như Thường
Phan Thị Cẩm Vân