BCH Đảng bộ bộ phận

Trần Vũ Tài
Lê Thị Sao Chi
Nguyễn Thị Thanh Hiếu
Hồ Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Trang Thanh