Bộ môn Địa lý học

Hoàng Phan Hải Yến
Nguyễn Thị Trang Thanh
Nguyễn Thị Hoài
Lương Thị Thành Vinh
Nguyễn Thị Mai Lan