TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà và TS. Ngô Thị Quỳnh Nga đã chia sẻ những khó khăn trong thực tế triển khai dạy học các học phần theo phương pháp tiếp cận CDIO năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019. Đồng thời, các báo cáo viên đã đề xuất những kinh nghiệm sử dụng phần mềm staff.vinhuni.edu.vn, kinh nghiêm phân nhóm, quản lí nhóm trên website, kinh nghiệm đánh giá cho điểm nhóm... Các cán bộ tham dự đã thảo luận sôi nổi về phương án giải quyết những tình huống khó khăn trong thực tế tổ chức dạy học như: điểm danh, chia nhóm và quản lý hoạt động nhóm, tổ chức kiểm tra đánh giá, cho điểm theo nhóm… Một số thầy cô đã trao đổi, góp ý về nội dung, phương pháp tổ chức dạy học nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra đã phân nhiệm đến từng học phần cụ thể.  

Đây là hoạt động trao đổi kinh nghiệm giảng dạy thường xuyên giữa các cán bộ, giảng viên Viện Sư phạm Xã hội nhằm đem lại hiệu quả cao trong tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá các học phần-Nhất là đối với chương trình dạy học tiếp cận CDIO mới được triển khai giảng dạy từ khóa 58, năm học 2017-2018 ở trường Đại học Vinh./.