Đảng bộ bộ phận (ĐBBP) Viện Sư phạm Xã hội được thành lập theo quyết định số 2122-QĐ/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Vinh, ngày 02 tháng 7 năm 2018 với 2 chi bộ trực thuộc. Ban Chấp hành của Đảng bộ BP Viện gồm 5 đồng chí, 64 đảng viên, trong đó: Đảng viên chính thức: 42; đảng viên dự bị:10; đảng viên là CBGD: 41; đảng viên là cán bộ hành chính:    01; đảng viên là học viên cao học:    9; đảng viên là sinh viên: 13; đảng viên nam:15 (chiếm 23,4%%), đảng viên nữ:49 (chiếm 76,6%).

Mặc dù mới thành lập trên cơ sở nhiều chi bộ các khoa đào tạo (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Quản lí tài nguyên, Giáo dục chính trị), nhưng dưới sự giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của Đảng uỷ Trường Đại học Vinh, với tinh thần trách nhiệm của chi uỷ ĐBBP, sự đoàn kết, thống nhất của toàn thể đảng viên nên ĐBBP Viện Sư phạm Xã hội đã từng bước hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đề ra, gặt hái được những kết quả bước đầu đáng khích lệ trên nhiều phương diện. Đó là, những thành công trong lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng ĐBBP; lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong nhiệm kỳ 2018-2020, ĐBBP Viện SPXH đã lãnh đạo và tổ chức kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên, không để xẩy ra những sai phạm về phẩm chất chính trị, ý thức tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên. Hoạt động của Viện đi vào nề nếp có chất lượng; xây dựng đội ngũ giảng viên mạnh về chuyên môn, vững vàng về tư tưởng, gương mẫu về đạo đức, lối sống. Trong nhiệm kì qua, ĐBBP Viện SPXH được Đảng uỷ cấp trên công nhận là ĐBBP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tất cả các đảng viên đều được công nhận danh hiệu đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Mặc dù còn một số hạn chế cần khắc phục, tuy nhiên, những thành tựu đạt được đã tạo tiền đề quan trọng để ĐBBP tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức trong những năm tiếp theo, xây dựng Viện Sư phạm Xã hội phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thành lập Trường Đại học Sư phạm và việc đổi mới giáo dục hiện nay.

Đại hội đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Xã hội nhiệm kì 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ trường Đại học Vinh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Ở tầm vĩ mô, tình hình mới đặt ra cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, ô nhiễm môi trường... Đặc biệt, trước âm mưu và hành động của các thế lực thù địch, phản động ráo riết chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải chủ động nắm bắt tình hình, bản lĩnh, trí tuệ và sẵn sàng để ứng phó một cách hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng vững mạnh, trong sạch, ngang tầm thời đại. Ở tầm vi mô, trong công tác giáo dục - đào tạo trước yêu cầu ngày càng khắt khe về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sự chuyển hướng sang mô hình đào tạo mới - phát huy năng lực của người học, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội đặt ra cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trường Đại học Vinh trọng trách tiên phong đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm cao.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Trường Đại học Vinh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, tiến tới thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXII; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu xây dựng Trường Đại học Vinh trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia.

Hướng tới Đại hội ĐBBP Viện Sư phạm Xã hội, trường Đại học Vinh nhiệm kì 2020 - 2025, trước những thuận lợi và thách thức đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, Đảng bộ bộ phận Viện SPXH nêu cao quyết tâm đoàn kết, dân chủ, phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, xây dựng Viện SPXH ngày càng phát triển. Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ Trường Đại học Vinh, ĐBBP sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động của đơn vị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong giáo dục và đào tạo, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng ĐBBP trong sạch, vững mạnh, tương xứng với tiềm năng và vị thế của một khoa đào tạo chủ chốt thuộc trường Đại học sư phạm Vinh trong thời gian sắp tới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Trường Đại học Vinh nói chung.

Để làm được như vậy, trước hết đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên Viện SPXH kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, gương mẫu trong mọi mặt, đoàn kết thống nhất để góp phần thúc đẩy sự gia tăng về chất lượng và số lượng của các ngành học sư phạm chủ chốt; truyền cảm hứng, gợi niềm say mê học tập, nghiên cứu về nghề sư phạm cao quý cho học sinh, sinh viên, thu hút tuyển sinh cho Viện và Nhà trường... tạo dựng  môi trường giáo dục - đào tạo đáng tin cậy, nhân văn, hiện đại và sáng tạo.

 

         Tin bài

 

    Bùi Thị Cần