Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường bao gồm 7 thành viên:

1. GS. TS Lê Quang Thiêm (Hội NNH Việt Nam), chủ tịch hội đồng

2. PGS. TS Hoàng Trọng Canh (Trường ĐH Vinh), thư kí hội đồng

3. GS. TS Mai Ngọc Chừ (Trường ĐHKHXH&NV), phản biện 1

4. PGS. TS Hà Quang Năng (Hội NNH Việt Nam), phản biện 2

5. GS. TS Đỗ Thị Kim Liên (Hội NNH Việt Nam), phản biện 3

6. TS. Lê Thị Sao Chi (Trường ĐH Vinh), Ủy viên

7. TS. Hà Thị Hồng Mai (Trường ĐH Công nghiệp HN), Ủy viên

         Luận án chọn đề tài khảo sát ngôn ngữ trần thuật, loại ngôn ngữ tiêu biểu của thể ký nói chung trên ngữ liệu là 5 cuốn hồi ký của nhà văn Tô Hoài (viết từ năm 1944 đến năm 1999). Dựa vào các số liệu thống kê và qua quá trình phân tích, miêu tả ngôn ngữ học một cách chi tiết, luận án đã làm sáng tỏ những đặc điểm của ngôn ngữ trần thuật trong hồi kí của Tô Hoài trên các phương diện: từ ngữ và câu. Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu hồi ký Tô Hoài một cách hệ thống từ góc nhìn ngôn ngữ học, mang lại các giá trị khoa học thực tiễn.

        Hội đồng đã nhất trí đánh giá kết qu mà luận án đạt được với 7/7 phiếu tán thành. Hội đồng đã thông qua Nghị quyết là kết luận đề tài Ngôn ngữ trần thuật trong hồi kí Tô Hoài, mã số 922.01.02 đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ Ngôn ngữ Việt Nam.

 Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ:
Tin và ảnh: Sao Chi